Algemene voorwaarden

Lieske Scholtus is coach voor vrouwen en richt zich op (online) coaching, training en aanverwante werkzaamheden binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Lieske Scholtus is onderdeel van Healing Lovers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88905020.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) diensten van Lieske Scholtus.

Artikel 1 | Definities

Opdrachtnemer: de rechtspersoon die als coach de coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.
Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2 | Prijzen, facturering en betaling

2a. (online) Trainingen en aanverwante werkzaamheden

 • Voor de (online) trainingen en aanverwante werkzaamheden breng ik de op de website gepubliceerde prijzen in rekening, die gelden op het moment van de aanmelding.
 • De trainingskosten worden altijd volledig in rekening gebracht, het is niet mogelijk om losse dagen of delen te volgen van een training.
 • Betaling voor online producten vindt direct na aanmelding plaats via iDeal, Paypal of Bankcontact.

2b. (online) Coachsessies, coachdagen en coachtrajecten

 • Voor (online) coachsessies, coachdagen en coachtrajecten breng ik de overeengekomen prijzen in rekening.
 • Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Betaling vindt plaats via overschrijving.

2c. Niet tijdige betaling van facturen

Indien facturen niet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald zijn, volgen drie maandelijkse herinneringen. 30 dagen na de laatste herinnering volgt incasso.

Artikel 3 | Annulering door opdrachtnemer

3a. Annulering door opdrachtnemer van een (online) training of aanverwante werkzaamheden

 • Annulering van (online) trainingen of aanverwante werkzaamheden door Lieske Scholtus in verband met onvoldoende aanmeldingen of door overmacht leidt tot volledige restitutie van de reeds betaalde trainingskosten.

3b. Annulering door opdrachtnemer van een (online) coachsessie, coachdag of coachtraject

 • Annulering van een coachsessie door Lieske Scholtus leidt tot inhalen van de sessie op een ander moment.
 • In uitzonderlijke gevallen kan opdrachtnemer besluiten dat resterende coachsessies in een coachtraject niet kunnen worden voortgezet. Restitutie vindt dan plaats van de resterende coachsessies.

Artikel 4 | Annulering door opdrachtgever/coachee

4a. Annulering door opdrachtgever/coachee van een (online) training of aanverwante werkzaamheden

 • Annulering van een (online) training of aanverwante werkzaamheden door de deelnemer kan tot 14 dagen voor aanvang kosteloos door een e-mail te sturen naar contact@lieskescholtus.nl.
 • Het kan voorkomen dat voor een (online) training of aanverwante werkzaamheden aanvullende voorwaarden voor annulering gelden, deze staan dan vermeld op de website (zoals een niet goed geld terug garantie).

4b. Annulering door opdrachtgever/coachee van een (online) coachsessie

 • Annulering van een coachsessie kan tot 14 dagen voor aanvang kosteloos.
 • Annulering tot 24 uur voor aanvang van een (online) coachsessie leidt tot inhalen van de sessie op een later moment, niet tot restitutie.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een (online) coachsessie vervalt het recht op inhalen sessie en restitutie.  

4c. Annulering door opdrachtgever/coachee van een (online) coachtraject

 • Annulering is altijd mogelijk en leidt tot restitutie van de waarde van de resterende coachsessies die vanaf 24 uur na de annulering gepland zijn.

4d. Annulering door opdrachtgever/coachee van een coachdag

 • Annulering van een coachdag kan tot 14 dagen voor aanvang kosteloos.
 • Annulering tot 24 uur voor aanvang van een coachdag leidt tot inhalen van de dag op een later moment, niet tot restitutie.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een coachdag vervalt het recht op inhalen sessie en restitutie.  

Artikel 5 | Privacy

Om de vertrouwelijkheid en de privacy van deelnemers aan (online) trainingen en aanverwante werkzaamheden te garanderen, gelden de volgende privacy voorwaarden:

 • Alle informatie die gedurende de training of aanverwante werkzaamheden besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld door zowel opdrachtgevers, coachees als opdrachtnemer. Deze informatie wordt niet verspreid aan of besproken met anderen buiten de groep.
 • Opdrachtnemer garandeert dat hij alle informatie die gebruikt wordt om de trainingen te geven, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

Artikel 6 | Intellectuele eigendomsrechten

 • Al het materiaal van Lieske Scholtus is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor online als geprint materiaal. Dit mag niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke toestemming van Lieske Scholtus.
 • Het is niet toegestaan om enige wijziging aan te brengen in aan de opdrachtgever/coachee ter beschikking gestelde zaken, materialen en (online) informatie, of de beveiliging daarvan.

Artikel 7 | Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachsessies, trainingen of aanverwante werkzaamheden.
 • In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving, behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal hij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

Deelname aan coaching, een (online) training of aanverwante werkzaamheden geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van deelname aan de diensten, de toepassing door de opdrachtgever/coachee van het geleerde, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. Opdrachtgever/coachee blijft altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 9 | Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien opdrachtnemer en opdrachtgever/coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te proberen dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 • Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.  
 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die ter zake van deze algemene voorwaarden en de uitvoering daarvan ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.