Privacyverklaring

Lieske Scholtus is coach voor vrouwen en richt zich op (online) coaching, training en aanverwante werkzaamheden binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Lieske Scholtus is onderdeel van Healing Lovers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88905020.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (online) diensten en websites van Lieske Scholtus.

Heb je vragen?
Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens omga, dan hoor ik dit graag van je. Je kunt hiervoor een email sturen naar contact@lieskescholtus.nl.  

Ik ga zorgvuldig met jouw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat ik het belangrijk vind om je privacy te waarborgen.

In het kort
Op deze pagina laat ik je weten welke persoonsgegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en wat ik ermee doe.

Samengevat komt het op het volgende neer:

  • Dat ik je persoonsgegevens alleen gebruik voor doelen die met jou zijn overeengekomen.
  • Dat ik je persoonsgegevens geheim houd.
  • Dat ik je persoonsgegevens zorgvuldig beveilig.

Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op mijn websites worden genoemd.

Waarom ik gegevens nodig heb
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren of door jou gestelde vragen te beantwoorden.
  • Om contact met jou op kunnen nemen voor communicatiedoeleinden.

Hoe lang ik je gegevens bewaar
Ik bewaar jouw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens heb verzameld of totdat jij aangeeft dat ik jouw gegevens moet verwijderen.

Beveiliging en geheimhouding

  • Ik zorg voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die ik verwerk in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
  • Leden van mijn team zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
  • Deze verplichting leg ik ook op aan derden die door mij worden ingeschakeld bij het uitvoeren van mijn activiteiten.

Delen met anderen

  • Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met jou overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Mijn websites maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast pas ik cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Voor meer informatie over mijn gebruik van cookies verwijs ik je naar mijn cookieverklaring.

Websitebezoek
Wanneer je mijn websites bezoekt, worden de technische kenmerken van jouw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IPadres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Ik ga niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt wordt en ik herleid deze gegevens dus niet tot jouw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses en foutcorrecties (bugfixing) gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. Je kunt mij verzoeken je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zal ik zo snel mogelijk behandelen. Indien je verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd, licht ik gemotiveerd toe waarom dat het geval is. Je kunt je verzoek zenden aan contact@lieskescholtus.nl.